GSM-GPRS Communicator(GSM-GPRS Communicator)

Комуникатора е разработен на базата на стандартен GSM модем в който е вградено специализирано програмно осигуряване. Той позволява да се конфигурира с конкретни задачи в зависимост от приложението и осигурява безжична преносна среда на налични локални устройства, с които комуникира през сериен порт по протоколна връзка от типа например на Modbus. Зад един комуникатор могат да бъдат включени до 12 самостоятелни устройства. Съществува вариант, при който комуникатора само осигурява прозрачна ефирна връзка между устройството и съответния сървър на системата. Втория режим е при който комуникатора сам осъществява обмен на данни с полевите устройства и формира в себе си база от данни. Тя текущо се подлага на анализ и по предварително дефинирани критерии, като промяна на статуса на цифров сигнал или промяна в аналогов с делта по-голяма от дефинираната, се изпраща кадър с текущите данни.

Допълнителни възможности: