PLC Sigma S664-GSM(PLC Sigma S664-GSM)

Микроконтролерът S-664-GSM е предназначен за мониторинг и управление на технологични процеси. Контролерът разполага с 6 цифрови, галванично развързани входа, 4 транзисторни изхода и 6 аналогови входа, които магат да бъдат конфигурирани за различни видове сигнали, като токов, волтов/миливолтов или ТСП в зависимост от конкретните потребности на приложението.

Достъпът до информацията съдържаща се в устройството, както и до сигналите на входовете и изходите на контролера се осигурява посредством индикаторен панел състоящ се от двуредов LCD дисплей - 2х16, 5 бутона както и светодиодна индикация за състоянието на цифровите входове и изходи.

Контролерът разполага със сериен канал удовлетворяващ стандарта RS232 за връзка с други устройства изведен на телефонен куплунг RJ11-6. Опционно контролерът се изработва и с втори асинхронен канал поддържащ стандартите RS485 и HART, като двата инерфейса могат да работят заедно в режим на времеделене независимо от канала RS232. Този сериен канал е изведен на куплунг RJ11-4 на предния панел на контролера.

В контролера е вграден и GSM/GPRS модем който може да се използва за свързване с операторска станция или сървър през публичните GSM/GPRS мрежи или през интернет.

Програмирането на устройството става посредством специализиран програмен пакет, функциониращ върху стандартен персонален компютър.

Устройството разполага с програмно осигуряване позволяващо свързването му към операторска станция или свързване на различни "slave" устройства. Поддържа и цялата функционалност на GSM-GPRS Communicator