Референции


Булгартрансгаз ЕАД

Изградена е цялостна информационна система на базата на WPS32, която обхваща обекти на цялата територия на Република България (вж. галерия). Най-общо в системата постъпва информация от около 144 газоразпределителни и газоизмервателни станции, 8 компресорни станции и 105 автономни измервателни станции, разположени по линейни кранове. Общият брой на микропроцесорните устройства, в т.ч. специализирани измервателни прибори, RTU устройства, програмируеми контролери и други е около 620 броя, а количеството информационни параметри постъпващи от обектите е се измерва с десетки хиляди.

Всички данни се съхраняват в базa данни, организиранa за работа в режим реално време и със съхранение на данните по различни базови времеви интервали като секундни, минутни, часови и на тяхна основа се формират дневни и месечни нива.

Системата издава гласови съобщения за открити отклонения и повреди и поддържа история на събитията.

В системата постъпват данни от разлнични други локални SCADA системи, като за връзка са използвани OPC (Server, Client), ActivеX, Modbus RTU, файл трансфер и др.

Системата изготвя разнообразни справки и отчети.

„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД

Изградени са две информационно-управляващи системи съответно в производствата "Ксилоли" и "Пропилен". Използвани са PLC ABB AC800M свързани редундантно. SCADA системата е WPS32, а средството за връзка с контролерите е OPC Server на ABB. Системите осигуряват наблюдение и управление на процесите, история на събитията и алармите, база данни за състоянието на всички сигнали със запис на 4 секунди и графично извеждане на тренд.

ПРИСТА ОЙЛ ХОЛДИНГ ЕАД

Изградени са информационно-управляващи системи във всички клонове на фирмата на територията на страната (вж. галерия). Използвани са PLC Sigma S664 и SCADA софтуер WPS32. Системите осигуряват наблюдение и управление на процесите, история на събитията и алармите, база данни за състоянието на сигналите, изготвяне на отчетни документи. С помощтта на HART-Ethernet Converter е изградена отчетна система съгласно изискванията на АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ към акцизните складове, като благодарение на втория независим порт на конвертора данните на повече от 30 разходомера постъпват паралелно и в локалната SCADA система.

Топлофикация София EАД

Изградени са информационно-управляващи системи в ТЕЦ София и ТЕЦ Земляне. Използвани са PLC Sigma S664 и SCADA софтуер WPS32. Обхванати са водогрейни котли, парокотелни инсталации, мазутно стопанство, кладенци за подпочвени води и др. Системите осигуряват наблюдение и управление на процесите, история на събитията и алармите, база данни за състоянието на сигналите, изготвяне на отчетни документи.

Други

Имаме опит в изграждането на системи в областта на ВЕИ (възобновяеми енергийни източници), тъй като през 2007 г. успешно въведохме в експлоатация система за наблюдение и дистанционно управление на ветрогенераторен парк състоящ се от машини Vestas и Nordtank в близост до град Каварна (вж. галерия). Системата е базирана на GSM-GPRS Communicator и SCADA софтуер WPS32.

Наши клиенти са и Софарма АД, Трансвагон АД - Бургас, Ел Би Булгарикум ЕАД.